El projecte

Peketuhat

Experimenta i juga per aprendre matemàtiques de manera competencial.

El projecte

Image

Peketuhat és un projecte per a l'Educació Infantil que segueix la mateixa filosofia que Tuhattaituri per a l'Educació Primària.

Parteix de les experiències i dels coneixements previs de l'alumnat per crear una base sòlida i una actitud positiva cap a les matemàtiques a través del joc i l'experimentació.

  • Fomenta el desenvolupament de manera autònoma de les capacitats i destreses matemàtiques mentre l'alumnat aprèn els sabers de l'àrea.
  • Proposa una àmplia tipologia d'activitats que fan possible un aprenentatge fluid i divertit basat en els diferents ritmes d'aprenentatge.
  • Facilita que l'alumnat sigui conscient dels conceptes matemàtics que es produeixen en situacions quotidianes a partir d'objectes i fenòmens del seu entorn més proper.
  • Ensenya a l'alumnat a prendre consciència del que veu, escolta i sent, i a percebre's a un mateix en relació amb el lloc i l'espai.

Seqüència didàctica

La proposta metodològica s'organitza en parts diverses:

1

Situació d'aprenentatge significativa que contextualitza els sabers. 

2

Jocs i activitats d'experimentació per introduir els conceptes logicomatemàtics.

3

Desenvolupament dels sabers del quadern que l'alumnat realitza de manera autònoma.

4

Connexió amb altres àrees de coneixement a partir d'activitats i orientacions que s'ofereixen a la Guia didàctica.

5

Desenvolupament de la competència digital.

6

Material manipulable que s'utilitza a les activitats i a les fitxes del quadern.