Materials complementaris

Materials complementaris

Per treballar la competència lectora i la competència matemàtica.

Col·leccions per treballar la
la competència lectora

Quaderns d’activitats per a tots els cursos d’educació primària.

Partint de diferents tipologies textuals, es proposa un ventall variat d’activitats per treballar els diversos tipus de comprensió, l’estructura dels textos, l’activació d’estratègies lectores, la identificació de les idees principals i secundàries, el desenvolupament del pensament crític i de totes aquelles habilitats que incideixen en la construcció d’una bona comprensió lectora.

Quaderns d’activitats per a tots els cursos d’educació primària.

Materials pensats per ampliar i reforçar els sabers i les competències que es treballen als llibres d’aquestes àrees. Per facilitar que l’alumnat en faci un ús autònom s’hi han inclòs petites píndoles recordatòries dels contingut.

Col·leccions per treballar
la competència matemàtica

Quaderns d’activitats per a tots els cursos d’educació primària.

Partint de diferents tipologies textuals, es proposen activitats diverses la resolució de les quals requereix l’aplicació de conceptes matemàtics. Els jocs matemàtics, les activitats de raonament lògic, l’exploració de patrons i relacions o la resolució de problemes oberts, entre altres, són eines que permeten desenvolupar habilitats essencials per a l’adquisició d’una bona competència matemàtica.

Col·leccions per
reforçar els coneixements

Quaderns trimestrals d’activitats per a tots els cursos d’educació primària.

Materials pensats per ampliar i reforçar els sabers i les competències que es treballen als llibres d’aquesta àrea. Per facilitar que l’alumnat en faci un ús autònom s’hi han inclòs petites píndoles recordatòries dels continguts.