Materials complementaris

Materials complementaris

Per reforçar la competència lectora i la competència matemàtica.

Coleccions per reforçar
la competència lectora

Quaderns d’activitats per treballar la competència lectora, l’ortografia i l’expressió escrita.

Disponibles en català i castellà.

Partint de diferents tipologies textuals, es proposa un ventall variat d’activitats per treballar els diversos tipus de comprensió, l’estructura dels textos, l’activació d’estratègies lectores, la identificació de les idees principals i secundàries, el desenvolupament del pensament crític i de totes aquelles habilitats que incideixen en la construcció de les competències pròpies de l’àrea.

Coleccions per reforçar
la competència matemàtica

Quaderns d’activitats per treballar la competència matemàtica.

A partir d’una situació o context real, es proposen activitats variades per a la resolució de les quals l’alumnat haurà d’aplicar conceptes matemàtics. Les activitats de raonament lògic, l’exploració de patrons i relacions o la resolució de problemes oberts, entre d’altres, són eines que permeten desenvolupar habilitats essencials per a l’adquisició d’una bona competència matemàtica.